Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Kaders

Financieel kader

Aansluiten op de begroting

In deze paragraaf zijn de meerjarige overzichten uit de beleidsneutrale begroting overgenomen. Aan de overzichten uit de begroting is een kolom toegevoegd met de stand Begroting 2019 na verwerking van de mutaties uit het GS-voorstel voor de najaarsnota. Dat geeft een compleet beeld van de trend. De ambities uit het Coalitieakkoord 2019-2023 zijn niet verwerkt, alle ramingen zijn opgesteld op basis van de keuzes van het vorige college.

In de doelen geeft het PZG per product een doorkijk van geprognosticeerde bestedingen. Daarbij is als uitgangspunt gehanteerd dat alleen bestedingen zijn opgenomen die voldoende onderbouwd zijn. Dat wil zeggen dat concrete uitvoeringsresultaten zijn voorzien die een solide basis zijn voor de berekening van het benodigde budget. Reserveringen zonder zicht op uitvoeringsresultaten zijn ondergebracht in de groene reserve. In de paragraaf Omvang en opbouw van de groene reserve wordt specifiek aandacht besteed aan de omvang, samenstelling en ontwikkeling van de groene reserve.