Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Kaders

Financieel kader

Doel 1.5 Duurzame landbouw

De uitvoering van de duurzame landbouw gebeurt voornamelijk met incidenteel geld. Na uit financiering van in voorgaande jaren gestarte initiatieven valt het budget fors terug.

Begroting baten en lasten van doel 1.5 Duurzame landbouw

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Begroting 2019 na VJN

Begroting 2019 na NJN

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten

1.437

11.624

11.759

8.339

8.859

3.921

2.948

Baten

1.772

2.711

2.721

2.051

2.679

1.143

319

Totaal saldo baten en lasten

-335

8.913

9.038

6.287

6.180

2.777

2.629

Toevoeging aan reserve

228

1.187

1.187

0

0

0

0

Onttrekking aan reserve

-3.623

5.325

5.400

4.872

4.732

1.401

1.255

Totaal reserves

3.851

-4.138

-4.213

-4.872

-4.732

-1.401

-1.255

Resultaat

3.517

4.775

4.825

1.415

1.448

1.376

1.374