Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Kaders

Financieel kader

Plattelands OntwikkelingsProgramma – 3 (POP-3)

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Zuid-Holland (POP3) is een financieringsinstrument om Europese middelen in te zetten bij de realisatie van provinciaal beleid. In de begroting is dit terug te vinden in begrotingsdoelen 1.2, 1.4 en 1.5. Omdat begrotingsdoel 1.2 de goede kwaliteit en kwantiteit van grond- en oppervlaktewater betreft, is dit doel voor dit PZG verder niet relevant.

Uitvoeringsregeling POP-3
De Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland (van 14 april 2015) bestaat uit dertien onderdelen voor de realisatie van het niet-grondgebonden deel van het POP3. Elk onderdeel heeft een budget dat interprovinciaal geprogrammeerd is aan de hand van een meerjarige planning van subsidie-openstellingen. Dat betekent voor alle provincies:

 • jaarlijkse begrotingsvoorstellen met budgetplafond(s);
 • een jaarlijkse afspraak met het EU-betaalorgaan RVO over de inzet voor behandeling van subsidieaanvragen;
 • openstellingsbesluit(en).

Financiële middelen
De Europese middelen worden ingezet voor twee provinciale regelingen:

 • de Uitvoeringsregeling POP3;
 • de subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL).

Voor de uitvoering van beide regelingen dient de provincie een bijdrage te leveren als co-financier.
De provinciale cofinanciering ten behoeve van de SNL vindt plaats uit de Decentralisatie-uitkering Natuur. Deze uitkering loopt via het provinciefonds.

De Europese middelen voor POP3 zijn in de begroting opgenomen op basis van de verwachte te verlenen subsidie. De te verlenen subsidie is de te leveren financiële prestatie ten laste van de begroting.

POP3 wordt uitgevoerd binnen het financiële kader van de begroting en de daarin opgenomen subsidieplafonds.
De Europese middelen voor POP3 worden binnen de volgende beleidskaders ingezet:

 • de Beleidsvisie Groen, vastgesteld door PS op 10 oktober 2012;
 • het Ambitiedocument ‘Samen voor een flinke sprong: Innovatieagenda Duurzame Landbouw’, vastgesteld door PS op 29 juli 2016.

Onderstaande tabellen bieden overzicht op welke wijze de provinciale middelen voor POP3 zijn verwerkt in de provinciale begroting. Het gaat hier om de overblijvende benodigde middelen na verrekening met Europese middelen (en de middelen van de Waterschappen).

De tabellen geven een recapitulatie weer van de totaalbedragen naar begrotingsdoel en financieringsbron. Op basis van de budgetbrief van 2018 is een totaal aan Europese middelen beschikbaar van € 52.240.000 voor de provincie Zuid Holland voor de periode 2014-2020. Hiervan kan via de Uitvoeringsregeling POP3 een totaal van € 26.770.000 aan Europese middelen worden ingezet en via de SNL een totaal van € 25.470.000 aan Europese middelen.

Pop3 uitvoeringsprogramma naar begrotingsdoel:

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie totaal

Begroting t/m NJN 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Totaal

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

0

1.561

3.877

5.437

9.102

4.817

4.209

1.153

549

0

25.267

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

0

0

250

250

1.800

1.104

1.730

910

659

0

6.453

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

213

2.032

3.906

6.151

5.446

4.056

5.384

2.355

1.557

0

24.948

Totaal

213

3.593

8.033

11.839

16.347

9.977

11.323

4.418

2.764

0

56.668

Pop3 uitvoeringsprogramma naar dekkingsbron:

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie totaal

Begroting t/m NJN 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Totaal

Bijdragen van derden algemeen

0

403

899

1.303

2.772

1.547

1.669

447

0

0

7.737

EU bijdragen algemeen

0

1.621

4.753

6.374

9.522

5.181

5.014

1.916

1.186

0

29.193

Provinciale middelen

0

10

0

10

0

0

0

0

0

0

10

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

213

1.559

1.736

3.508

2.534

0

0

0

0

0

6.042

Groene ambities

0

0

645

645

0

500

799

2.056

1.578

0

5.577

Reserve UPG 40

0

0

0

0

1.519

2.749

3.841

0

0

0

8.109

Totaal

213

3.593

8.033

11.839

16.347

9.977

11.323

4.418

2.764

0

56.668

Pop3 SNL naar begrotingsdoel:

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie totaal

Begroting t/m NJN 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Totaal

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

7.080

5.308

6.157

18.545

6.599

5.891

5.781

6.329

2.560

2.560

48.265

Totaal

7.080

5.308

6.157

18.545

6.599

5.891

5.781

6.329

2.560

2.560

48.265

Toelichting
In bovenstaande tabel is een recapitulatie weergegeven van de totaalbedragen naar begrotingsdoel en financieringsbron. Volgens de budgetbrieven van 2016 en 2017 blijkt een EU-bedrag beschikbaar van € 52,24 mln. Met de Uitvoeringsregeling POP3 kan een EU-bedrag van € 26,77 mln worden ingezet. Via de SNL kan € 25,47 mln. worden benut.

De POP3-financiering vanuit de EU dient ter dekking van twee provinciale regelingen: de POP-regeling en de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Voor de uitvoering van beide regelingen dient de provincie een bijdrage te leveren als co-financier. De provinciale cofinanciering t.b.v. SNL vindt plaats uit de Decentralisatie-uitkering Natuur die via het provinciefonds loopt.

Uitbetaling financiële middelen

Aanvragen en verleningen van POP3-subsidie kunnen alleen op basis van een openstellingsbesluit. In verband met de verleningstermijn van het POP3 kunnen in 2020 voor het laatst deze subsidies worden verleend. De uitvoeringsduur van projecten is maximaal drie jaar. De projectuitvoering loopt maximaal tot het einde van 2023.

Productindeling
Per relevant begrotingsdoel van de provincie zijn de volgende POP3-regelingen ingericht.

Doel 1.4 Natuur en biodiversiteit
In de taak Biodiversiteit: Innovatie en Organisatie worden deze POP3-regelingen begroot en verantwoord. Een nadere toelichting op deze taak is te vinden in product 1.4.8.4 van dit PZG.

 • Niet-productieve investeringen voor herstel- en inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap en biodiversiteit: deze maatregel is in 2017 opengesteld, er is voor 2020 geen openstelling gepland.
 • De niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen (investeringen) PAS: voor 2020 wordt geen openstelling gepland.

Doel 1.5 Duurzame landbouw
Deze POP3-regelingen worden begroot en verantwoord bij de taken 1.5.1 Opstarten programma’s gericht op kennis, ontwikkeling en innovatie landbouw en taak 1.5.2 Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden. Een nadere toelichting op deze taken is te vinden in de hoofdstukken 6.1 en 6.2 van dit PZG.

Voor 2020 staan de volgende openstellingen gepland:

 • Voor de POP-3 regeling ‘Duurzame investeringen jonge boeren’ (taak 1.5.1)
 • Voor de POP-3 regeling ‘LEADER’

Voor de POP-3 regelingen ‘Kennisoverdracht duurzame innovaties landbouw’, ‘Fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw’ en ‘Samenwerking duurzame innovaties landbouw’ zijn geen openstellingen gepland. Voor deze regelingen zijn de beschikbare Europese middelen reeds beschikt.