Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Kaders

Beleidsmatig kader

Beleidsmatig kader

Dit hoofdstuk biedt, in aanvulling op de begroting, een samenvatting van de besluiten waarop de beleidsuitvoering is gebaseerd. In het bijzonder gaat het om de Beleidsvisie Groen en het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). Aangezien de Begroting 2020 waar dit PZG een verbijzondering van is, een technisch karakter heeft, zijn de visie Rijk Groen Blauwe leefomgeving en de Uitvoeringsagenda 2019 (vastgesteld in PS februari 2019) niet verwerkt in dit PZG. Ook geeft dit hoofdstuk inzicht in afspraken betreffende het beheer van gebieden en voorzieningen en de opvattingen van GS over het betrekken van gebiedspartijen bij de uitvoering van het groenbeleid.