Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Kaders

Financieel kader

Omvang en opbouw van de groene reserve

IIn de groene reserves is budget ondergebracht waarvan het realiseren van het uitvoeringsresultaat is uitgesteld. Het is te vergelijken met een tijdelijke tussenrekening waar het budget is ondergebracht tot het resultaat is bereikt waartoe het budget beschikbaar is gesteld. Het betekent dat het budget in de groene reserve is toegedeeld en niet vrij inzetbaar is.

In de afgelopen jaren is het volgende onderscheid naar doelen in de groene reserves gemaakt:

  • Groene ambities
  • Beheerplannen Natura 2000 en PAS
  • Vlietland
  • Decentralisatieakkoord natuur
  • Reserve Natuurcompensatie
  • Reserve UPG40 in Hoofdlijnenakkoord 2016 – 2019
  • Reserve Ontwikkelopgave natuur
  • IODS
  • Reserve Natuur Netwerk Nederland

Bij Kadernota 2018 is een nieuwe reserve Natuur Netwerk Nederland ingesteld. In het PZG en Begroting 2019 is deze gevuld met de benodigde middelen voor de realisatie van het NNN programma. Bij instelling van de reserve NNN vond de voeding plaats vanuit de reserve Groene Ambities en Decentralisatieakkoord Natuur. In de reserve NNN zijn alleen middelen opgenomen die geraamd zijn voor de uitvoering van het programma NNN en de motie Winst voor Weidevogels (€ 10 mln.). De reserve Decentralisatieakkoord is per 2019 opgeheven en het saldo is overgeheveld naar de reserve NNN.
De realisatie van het programma NNN wordt bekostigd uit de reserves NNN en Ontwikkelopgave Natuur en daarnaast uit de verkoop- en pachtopbrengsten Grond voor Grond.

Als alle verplichtingen zijn nagekomen en dus alle doelen zijn gerealiseerd, kan een positief saldo resteren in de reserve Groene ambities. Voeding van de reserve Groene ambities vindt plaats door het 'gesloten systeem Groen'. De afgelopen jarenzijn de positieve en negatieve resultaten in het Groendomein (begrotingsdoelen 1.3, 1.4 en 1.5) verrekend met de reserve Groene ambities voor zover ze niet verrekend worden met bestemmingsreserves (zoals bijv. de reserve NNN).
Het resterende budget kan dan dienen ter dekking van de groene doelen. Dat is afhankelijk van de herkomst van het budget, de dekkingsbron, en de voorwaarden die daarbij zijn gesteld.

Het beleidsneutrale verloop van de groene reserves tot en met 2034 is opgenomen in bijlage 3.

Overzicht reserves

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2018

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2021

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2022

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2023

Programmareserve 1

Groene ambities

67.254

7.094

55.327

19.021

4.939

13.375

10.585

4.928

10.828

4.684

3.838

3.049

5.473

3.840

6.531

2.782

Decentralisatieakkoord natuur

67.143

0

67.143

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vlietland

334

0

188

146

0

82

64

0

64

0

0

0

0

0

0

0

IODS

5.390

705

2.215

3.879

0

3.548

331

0

0

331

0

0

331

0

0

331

Beheerplannen Natura 2000 en PAS

10.976

796

0

11.772

0

1.244

10.528

0

985

9.543

0

1.742

7.800

0

1.855

5.946

Natuurcompensatie

1.351

0

1.036

314

0

36

278

0

36

242

0

36

205

0

36

169

Reserve UPG 40

10.490

1.723

1.950

10.263

0

4.945

5.318

0

4.548

770

0

770

0

0

0

0

Reserve Ontwikkelopgave natuur

82.401

11.278

13.868

79.811

10.800

29.666

60.945

3.500

24.409

40.036

1.000

9.547

31.489

90

5.554

26.025

NatuurNetwerk Nederland

0

94.667

4.048

90.619

1.367

15.263

76.722

1.367

35.963

42.126

1.367

2.657

40.836

5.767

4.071

42.532

Totaal

245.338

116.263

145.775

215.825

17.105

68.160

164.771

9.794

76.834

97.732

6.205

17.802

86.135

9.697

18.047

77.785

Meerjarig verloop programmareserves 2018-2027