Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Hoofdlijnen

Analyse van het programma

In deze paragraaf wordt een analyse gegeven van de voortgang van de realisatie van het groenbeleid. In de Doelen wordt de analyse onderbouwd met de programmering per product.

Het gebiedsgericht werken ontwikkelt zich steeds verder. De provincie treedt vaker op als ‘gebiedsregisseur’, die in de regio’s verschillende beleidsthema’s met elkaar verbindt, zoals natuurontwikkeling, behoud van het landschap, erfgoed en recreatie.

Het PZG maakt onderscheid naar structurele en incidentele inzet van budget. Structurele inzet van budget komt voor bij beheer van recreatievoorzieningen en natuurgebieden. Dit is uitgewerkt in het Onderdeel Beheer van gebieden en voorzieningen, waar het beleidsmatig kader voor beheer van gebieden is beschreven. De geprognosticeerde structurele kosten zijn inzichtelijk gemaakt bij de producten die betrekking hebben op beheer.

Recreatie.
Voor recreatie verschuift de focus van  grootschalige realisatie naar beheer & doorontwikkeling.

Duurzame landbouw.
Het ontwikkelen van een duurzame landbouw- en voedselketen in Zuid-Holland verloopt zoals dat is voorzien in het Ambitiedocument InnovatieAgenda Duurzame Landbouw. Het Open Netwerk Voedselinnovatie Zuid-Holland groeit gestaag. Er komen nieuwe proeftuinen tot stand en lopende proeftuinen komen tot ontwikkeling. Zeker nu de Visie van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in het teken staat van kringlopen is dat een versterking van het denkklimaat en een extra stimulans voor de noodzakelijke beweging naar duurzame landbouw.

Natuurnetwerk Nederland (NNN).
Voor NNN is één reserve Natuurnetwerk Nederland ingesteld, dat geeft overzicht m.b.t. de dekking. De provincie Zuid-Holland neemt als netwerkende overheid de lead bij het starten van gebiedsprocessen en indien nodig neemt de provincie het voortouw bij de realisatie. Zo kunnen we realistisch plannen. Hierdoor is het voorspellend vermogen van de begroting verbeterd. Het draagt ook bij aan de gewenste versnelling van de realisatie. Dat is nodig om, conform de afspraken met het Rijk, de realisatie van het NNN per 2027 af te ronden. Om die deadline te halen is besloten om niet pas in 2021, maar al in 2019 te starten met de uitvoering van de circa 500 hectare die was aangemerkt als strategische reservering. Ook wordt extra geïnvesteerd in de ecologische verbindingen. Tenslotte wordt de realisatie van weidevogeldoelstellingen en icoonsoorten versneld door een extra investering van € 10 mln.

Natura 2000 en PAS.
Met de uitspraak van de Raad van State is een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Duidelijk is dat stikstofdeposities in Nederland gereduceerd moeten worden en dat er een nieuw systeem moet komen waaronder toestemmingsverlening voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen weer mogelijk is. De provinciale inzet hiervoor scharen we onder de noemer ‘PAS’.

Tevens is duidelijk dat er gewerkt moet blijven worden aan het (sneller) behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000, opdat de landelijke gunstige staat van instandhouding van soorten en habitats wordt bereikt. De provinciale inzet hiervoor scharen we onder de noemer ‘Natura 2000’.

Decentralisatie-uitkering Natuur.
Met ingang van 2017 is de bijdrage van het Rijk in het kader van het decentralisatieakkoord natuur toegevoegd aan het provinciefonds. De bijdrage die nu via het provinciefonds wordt ontvangen kan niet aan een ander doel worden besteed. De inspanningsverplichting van de provincie om de natuurdoelen te realiseren blijft onverminderd van kracht.

Ontwikkeling van de groene reserve.
Het Financieel kader geeft inzicht in de omvang, de samenstelling en de ontwikkeling van de reserve Groen. In bijlage 3 is het meerjarig overzicht van de groene reserve weergegeven dat 15 jaar vooruit kijkt. In het oog springend is de nieuwe reserve die ten behoeve van het Natuurnetwerk Nederland is ingesteld. Hierdoor is de reserve Decentralisatieakkoord komen te vervallen en is de reserve Groene ambities fors naar beneden toe bijgesteld.