Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Hoofdlijnen

Actualiteiten

PAS: Stikstofproblematiek
Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State (RvS) een streep getrokken door de PAS. Er worden geen vergunningen verleend aan alle projecten die een negatieve invloed kunnen hebben op het stikstofgehalte in een Natura 2000-gebied.

Om dit op te lossen heeft het Rijk een commissie gevraagd een advies te geven. Deze commissie Remkes heeft het eerste advies (“Niet alles kan”) gepresenteerd op 25 september 2019. In het advies worden de rollen van een aantal organisaties geschetst. De provincie speelt hierin een cruciale. Denk hierbij aan vergunningverlening, inzet van middelen, inzet op gebiedsgerichte aanpak en het geven van het goede voorbeeld bij provinciale projecten.

Bovenstaande zal er waarschijnlijk toe leiden dat het groenbeleid van Zuid-Holland de komende jaren sterk zal veranderen, en dat daar meer middelen voor nodig zullen zijn. Omdat deze problematiek naast het groenbeleid ook de doelstellingen voor mobiliteit, woningbouw, landbouw, industrie en economie raken zullen nieuwe maatregelen integraal worden aangepakt. Omdat de omvang van de financiële consequenties nog niet bekend zijn, zijn deze nog niet verwerkt in de ramingen van dit PZG.

Bodemdaling
Het thema ‘bodemdaling’ in de veenweiden staat momenteel sterk in de belangstelling onder invloed van de klimaateffecten (CO2 emissies uit veen), die de dit teweeg brengt. In het kader van het nog te tekenen Klimaatakkoord, is een stevige ambitie neergelegd om deze problematiek aan te pakken. Voor dit doel heeft het Rijk een budget van €276 miljoen voor alle veenweidegebieden in Nederland beschikbaar gesteld. De gezamenlijk overheden zoeken hierbij de samenwerking, onder andere via het Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland (IBP-VP).