Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Hoofdlijnen

De betekenis van het PZG in de P&C cyclus

Vanaf 2017 verschijnt het Programma Zuid-Hollands Groen (PZG) jaarlijks tegelijk met de provinciale begroting. Het onderbouwt de begroting voor de groene doelen op de onderliggende niveaus van taken en producten. Daarmee wordt inzicht gegeven in de geprogrammeerde uitgaven en realisatie van het groenbeleid op detailniveau. Er is één verschil: de begroting richt zich op het uitvoeringsjaar 2020 en geeft een doorkijk voor 2021, 2022 en 2023 terwijl het PZG 15 jaar vooruit kijkt tot en met 2034.Het PZG en de begroting sluiten op elkaar aan, maar zijn zelfstandig leesbare documenten. In het najaar van 2019 worden de begroting en het PZG gelijktijdig door PS behandeld.

Dit PZG is beleidsneutraal, dit houdt in dat de gepresenteerde ramingen een doorkijk geven vanuit het beleid dat door het vorige college zijn vastgesteld.  Waar in dit programma het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 wordt genoemd, wordt de financiële uitwerking van het oude beleid bedoeld. Deze budgetten zijn geen uitwerking van het nieuwe college, en waar geen juridische verplichtingen zijn aangegaan kan nog voor ander beleid worden gekozen.

Het PZG geeft de programmatische invulling die hoort bij uitvoering van het actuele groene beleid en de aanwijzingen in de Kadernota en bevat dus geen nieuw beleid. Als op basis van de informatie in het PZG bijsturing gewenst is, dan krijgen PS dit in het voorjaar van 2020 voorgelegd in het Kaderbesluit Groen 2020 (KG 2020).

Figuur 1: De instrumenten in de P&C cyclus van Zuid-Holland.

Voortgangsrapportage Groen (VGR): In de VGR worden de uitvoeringsresultaten en de bestedingen voor de beleidsdoelen Groen verantwoord.

Kaderbesluit Groen: Het Kaderbesluit Groen (KG) bevat de detaillering van de Kadernota voor de beleidsdoelen Groen. Het KG bevat voorstellen voor strategische keuzes rond aanpassing en verdeling van de financiële ruimte binnen het PZG. Het biedt het financiële kader voor de begroting en het PZG. Het KG wordt tegelijk met de Kadernota door PS behandeld. In 2018 is het kaderbesluit voor het eerst ter besluitvorming aan PS voorgelegd. In 2019 is vanwege de verkiezingen en nieuw te vormen coalitie geen KB opgesteld.

Naast deze drie instrumenten zijn er in de voorjaarsnota en najaarsnota ook mogelijkheden om bij te sturen op ontwikkelingen en voortgang in het lopende begrotingsjaar.

Het PZG kent dezelfde opbouw als de begroting (doel-taak-product). Centraal staan de producten die uitvoering geven aan het groenbeleid. Bij ieder product hoort een beschrijving van de inhoud.
De hoofdlijnen van dit PZG worden beschreven in het onderdeel Hoofdlijnen van het Programma Zuid-Hollands Groen, en bevat een analyse van het totale programma. Dit wordt voorafgegaan door de betekenis van het PZG als instrument en gevolgd door een vooruitblik naar het eerstvolgende PZG.

In februari 2019 zijn de visie en de uitvoeringsagenda 2019 (UA) vastgesteld in PS. De visie gaat in op de doelen voor de lange termijn. In de UA wordt de visie nader uitgewerkt in concrete acties. Het PZG 2020 en de Begroting 2020 zijn technisch van aard. De visie en de UA zijn dan ook nog niet verwerkt in dit PZG. Met de 1e bijstelling van de begroting zal ook het PZG worden bijgesteld a.d.h.v. het coalitieakkoord, de visie en de UA.