Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Kaders

Financieel kader

Dekkingsbronnen

De volgende bronnen kunnen middelen leveren voor de financiering van de Groene beleidsdoelen:
Provinciale middelen (rijksmiddelen (provinciefonds, decentralisatie-uitkeringen, doeluitkeringen). Onder te verdelen in:

  • structurele begrotingsmiddelen
  • incidentele begrotingsmiddelen
  • bijdragen uit provinciale reserves w.o. middelen uit Hoofdlijnenakkoord 2011-2015, 2015-2019
  • middelen van derden ( w.o. EU, waterschappen, gebiedspartijen)

Voor sommige bronnen gelden specifieke voorwaarden bij de besteding. Denk hierbij aan de middelen uit Europa voor POP3 en de middelen van het Rijk. Deze komen hieronder ter sprake.