Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Kaders

Financieel kader

Doel 1.3 Recreatie en groenbeleving

Het doel 1.3 laat in de achtereenvolgende jaren een sterke daling zien van de lasten. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de afronding van het Uitvoeringsprogramma Groen, afronding van RodS en de overdracht van de provinciale recreatiegebieden.

Begroting baten en lasten van doel 1.3 Recreatie en groenbeleving

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Begroting 2019 na VJN

Begroting 2019 na NJN

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten

27.321

26.810

26.740

20.746

17.010

13.758

13.278

Baten

308

137

137

137

137

5

5

Totaal saldo baten en lasten

27.013

26.673

26.602

20.609

16.873

13.754

13.274

Toevoeging aan reserve

881

1.370

1.370

4.939

3.838

3.838

3.840

Onttrekking aan reserve

9.736

8.374

8.978

6.963

4.629

1.182

542

Totaal reserves

-8.855

-7.004

-7.608

-2.024

-791

2.656

3.297

Resultaat

18.158

19.669

18.995

18.585

16.082

16.409

16.571