Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Kaders

Financieel kader

Subsidies

Met ingang van de Begroting 2018 is de systematiek van begroten en verantwoorden van subsidies gewijzigd. Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft voor dat baten en lasten in de begroting worden verwerkt ongeacht of zij in dat jaar tot uitgaven leiden. Concreet betekent dit dat bij het verantwoorden van subsidielasten het moment waarop de prestatie geleverd wordt door de subsidieontvanger bepalend is. De in de begroting opgenomen lasten worden bepaald op basis van ervaringsgegevens met betrekking tot de realisatie van projecten van de subsidieontvangers.

Bij Najaarsnota 2017 is de begroting aangepast op basis van de termijnen en ervaringscijfers. Hierbij kunnen zich twee situaties voordoen:

  1. Indien het RVO de beschikking afgeeft, verantwoordt de provincie de last op het moment dat RVO de subsidie aan de subsidiënt heeft overgemaakt. Meestal is dit na afronding van de activiteiten.
  2. Indien de provincie de beschikking afgeeft, kan die de last nemen vanaf het moment van de beschikking, naar rato van de voortgang van de uitvoering.

Ad 1. Voor de uitvoering van de SNL en SKNL maakt de provincie gebruik van de diensten van het RVO. De RVO factureert de uitbetaalde subsidies aan de provincie door middel van een zogenaamde 'trappenhuisrapportage'. Met deze rapportage maakt RVO periodiek het meerjarig betalingsritme aan de subsidieontvangers en de wijziging ten opzichte van het voorgaande betalingsritme inzichtelijk. Aan de hand hiervan kan de provincie de begroting aanpassen. Voor de begroting wordt aansluiting gezocht bij deze rapportage.

Ad 2. Subsidies uitvoering in eigen beheer.
Hierbij vindt verantwoording volledig plaats op basis van de geleverde prestaties.