Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Kaders

Beleidsmatig kader

Governance Groen gebiedsaanpak

De provincie werkt op dit moment gebiedsgericht, op grond van eerdere goede ervaringen. De provincie vult dit in door deel te nemen aan de landschapstafels en de regiegroepen Groen en Recreatie en door het ondersteunen van de plannen die daar ontstaan. Daarbij ondersteunt de provincie vooral brede programma’s die meerdere samenhangende doelen beogen, zoals natuurontwikkeling, behoud van het landschap, erfgoed en recreatie. Daarbij wordt op dit moment met de Landschapstafels gesproken over de ontwikkeling van brede, integrale programma’s die passen binnen de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving. Het voornemen is om volgende gebiedsprogramma’s van de landschapstafels daarmee meer in samenhang te ontwikkelen met de lange-termijnopgaven en ambities zoals genoemd in de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving. Te denken valt aan verstedelijking, klimaatadaptatie, duurzame energie en/of bodemdaling.
Gebiedsgericht werken betekent tegelijk dat de behoefte aan bovenregionale afstemming toeneemt. De provincie treedt steeds vaker op als ‘gebiedsregisseur’, die in de regio’s verschillende beleidsthema’s met elkaar verbindt. Dat vraagt van de provincie een andere, meer integrale in plaats van sectorale benadering.
Governance Groen
De Meerjarenprogrammering Groen laat zien waartoe de gekozen ‘netwerk governance’ kan leiden. ‘Bottom up’ ontstaan nieuwe coalities, nieuw elan en nieuwe bronnen van financiering voor beleidsuitvoering ten behoeve van het landschap. Deze manier van beleidsuitvoering kan rekenen op een veel breder draagvlak in de regio en biedt ruimte voor initiatieven op lokaal en regionaal niveau, naast en gelijk opgaand met wat de provincie kan bewerkstelligen.
Om de ‘netwerk governance’ te faciliteren is de Subsidieregeling gebiedsprogramma’s groen Zuid-Holland 2016 (Sgg) ontworpen. Hiermee heeft de provincie, als deelnemende partner, eind 2016 / begin 2017 regionale partijen subsidie verleend voor de uitvoering van gebiedsgerichte, meerjarige programma’s. Doelen staan hierbij centraal en dus worden vooraf geen strakke kaders meegegeven voor uit te voeren projecten en activiteiten, zolang deze bijdragen aan hetgeen de provincie wil bereiken met het landschap. Tegelijk beschikken de partijen in de regio over zoveel mogelijk ruimte om samen te werken aan door hen zelf geïnitieerde projecten, en daar andere partijen – zoals bedrijven - bij te betrekken en extra middelen te activeren wanneer de kans daartoe zich voordoet.
Het rendement van deze beleidsfilosofie is groot; er ontstaat een sterkere samenhang, betere samenwerking en efficiëntere bundeling van doelen en budgetten. Dit past ook bij de wens van PS voor een krachtige voortzetting en intensivering van regionaal beleid. De provincie geeft een invulling aan de nieuwe fase waarin de groene gebiedsontwikkeling is beland. De provincie is niet langer dé co-financier, maar één van de partners, die middelen inbrengen in het programma. In plaats van een verdubbeling van de provinciale inbreng, levert deze vorm van samenwerking een multiplier op van ruim drie.