Programma Zuid-Hollands Groen 2020-2034

Kaders

Beleidsmatig kader

Het provinciale groenbeleid

Het Provinciaal groenbeleid is in de begroting uitgewerkt in Programma 1: Groen, waterrijk en schoon. Dat onderscheidt drie beleidsdoelen voor Groen:

1.3

Recreatie en Groenbeleving

Groenblauwe structuur versterkt samenhang stad-land en recreatieve gebruiks- en belevingswaarde landschap

1.4

Natuur en Biodiversiteit

De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

1.5

Duurzame Landbouw

Sterke positie voor duurzame economisch rendabele grondgebonden landbouw

Toerisme & Recreatie
Dit gezamenlijk beleid beschrijft diverse programma’s en projecten die bijdragen aan toeristische en recreatieve doelen. Voorbeelden zijn projecten gericht op het stimuleren van waterrecreatie, HollandCity (een nationaal programma om toerisme in Nederland te promoten en beter te spreiden over Nederland en de seizoenen) en deelname aan de Nationale Parken Hollandse Duinen en NL Delta. Een deel van de financiën wordt niet verantwoord binnen groen, maar is onderdeel van programma 3 (aantrekkelijk en concurrerend), taak 3.1.2: Ondersteunen van en ruimtelijke voorwaarden scheppen voor toeristisch/recreatief ondernemerschap.

Uitvoeringsstrategie voor de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Voor de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) hebben PS in 2014 een uitvoeringsstrategie vastgesteld. Deze is in het voorjaar 2018 via het Kaderbesluit / Kadernota 2018 geactualiseerd. Het grootste deel van het te realiseren NNN ligt in de deelgebieden Gouwe Wiericke en de Krimpenerwaard.  GS hebben met deze twee gebieden overeenkomsten afgesloten, op basis waarvan de gebiedspartijen de NNN opgave realiseren, zoveel mogelijk in samenhang met andere opgaven zoals water, landbouw, recreatie en bodemdaling.

Uitvoeren van het Ambitiedocument InnovatieAgenda Duurzame Landbouw
Dit Ambitiedocument is vastgesteld door Provinciale Staten op 29 juni 2016 en spreekt de ambitie uit om te komen tot een duurzame landbouw- en voedselketen in Zuid-Holland, met gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor iedereen. Met deze ambitie wil de provincie aan de ene kant de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren door het sluiten van kringlopen van grondstoffen, het versterken van regionale voedselketens en het versterken van de biodiversiteit in de grondgebonden landbouw door nieuwe verdienmodellen. Ook het in stand houden van een sterke landbouwsector als duurzaam economisch cluster op lange termijn is het doel.

De provincie stimuleert en faciliteert initiatiefnemers van duurzame innovaties in het landbouw- en voedselsysteem. Zij werken in proeftuinen: een zichtbare plek waar de provincie samen met koplopers in de landbouw- en voedselketen vormen van duurzame landbouw ontwikkelt en uitprobeert. Samen met het netwerk van voedselvernieuwers de Zuid-Hollandse Voedselfamilies en het Kennisteam vormen de proeftuinen het Open Netwerk Voedsel Innovatie.